Stanovy NEO OZ

STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

 

Založenie združenia

 

Združenie je založené v zmysle Zákona o združovaní občanov č. 83/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.

 

 

Základné ustanovenia

 

Názov združenia:NEO OZ

Sídlo združena: Koniareň, Slanská Huta 107, 044 17

 

Združenie je dobrovoľným, nepolitickým a neziskovým záujmovým združením fyzických a právnických osôb.Združenie je samostatnou organizáciou s právnou subjektivitou, ktorá svoju činnosť rozvíja v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a platnými zákonmi.Združenie môže vstupovať ako samostatný subjekt do vzťahu s inými organizáciami sledujúcimi podobné ciele v SR a zahraničí.

 

 

Ciele združenia

 

Podpora vzdelávania v oblasti jazdeckého športu, rekreačného jazdenia,práce s koňom vo voľnosti, vozajatectva, furmanstva , cross country, enviromentálnej výchovy detí aj dospelých. Združenie ma za cieľ prispievať k rozvoju vzdelanosti, tvorivosti, ľudskosti a tolerancie.Medzi dalšie ciele združenia patria:

 • aktívna ochrana životného prostredia

 • rozvoj osobnoti človeka, jeho fyzických možnosti prostrediníctvom komunikácie s konom, jazdenia

 • podpora aktívneho využivania voľného času v prirode a so zvieratami,turistika

 • podpora učenia sa na základe pozorovania prírody a zvierat

 • ukážky ako sa postarať o zvieratá,zobrať zodpovednosť za ne .. a seba samých

 • výmena skúsenosti v oblasti chovu zvierat a pestovania plodín

 • konská poradňa

 • podpora vzdelávania v oblati zdravej výživy a zdravého životného štýlu, fyzickej a duševnej harmonie jednotlivca

 • pochopiť význam komunikácie medzi človekom a zvieratami

 • podpora chovu slovenských plemien zvierat

 • oranizovanie prednášok, školení, besied v oblasti jazdeckého športu, enviromentálnej výchovy, zdraveho životného štýlu

 • knižnica

 • vytvorenie prostredia pre oddych a regeneráciu síl duševných aj fyzických

 • podieľať sa na organizovaní súťaží oblastného, regionálneho, národného charakteru a medzinárodných podujatí

 

 

 • rozvoj remeselníckej zručnosti

 • orgnizovanie kultúrnych podujati

 • podpora regionálneho rozvoja

 • detoxikácia tela a ducha v čistej prirode

 • poznávanie druhov rastlín a zvierat v okolitej prírode

 • pomoc starým a chorým koňom

 

Majetok a hospodárenie

 

Hospodárenie s majetkom združenia vykonáva združenie na základe

všeobecných predpisov a podľa schváleného rozpočtu.

Združenie nakladá s majetkom a finančnými prostriedkami efektívne a v súlade s cieľmi združenia.

Majetok združenia tvoria finančné a hmotné prostriedky zízkané z členských príspevkov, dotácii,darov,grantov, príjmov z vlastnej činosti a ostatných získaných príjmov a výnosov.

V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže združenie, v doplnkovom rozsahu, vykonávať podnikateľskú činnosť súvisiacu so zabezpčovaním cieľov a poslania združenia a v súlade so stanovami a všeobecne záväznými predpismi.

Na základe zmluvných vzťahov môže združenie využívať majetok iných organizácií alebo štátu.

Nevyčerpané finančné prostriedky združenia sa prevádzajú koncom roka na nasledujúce obdobie.

 

 

Členstvo

Vznik a zánik členstva

 

1) Členmi združenia sú fyzické a právnické osoby.

2) O prijatí pristupujúceho člena združenia rozhoduje predsedníctvo združenia dvojtretinovou väčšinou hlasov.

3) Všeobecnými podmienkami pre vznik členstva je podanie písomnej prihlášky, zaplatenie príspevku a akceptovanie stanov združenia.

4) Členstvo v združení končí:

a) vystúpením

b) vylúčením

c)zánikom združeni

d) úmrtím člena resp. zánikom právnickej osoby

5) Členstvo právnických osôb môže zaniknúť tiež ich vstupom do likvidácie, vyhlásením konkurzu,splynutím alebo zánikom.

6) Člen môže byť vylúčený z dôvodov:

a) nedodržiavania stanov a ďalších predpisov vzťahujúcich sa na členov združenia

b) odsúdenia za úmyselný trestný čin

c) poškodzovanie povesti združenia

d) nerešpektovania zásad finančnej disciplíny a neplatení finančných príspevkov.

 

 1. O vylúčení člena rozhoduje predsedníctvo združenia 2/3-novou väčšinou hlasov. Odvolanie proti jeho rozhodnutiu rieši valné zhromaždenie.

 

 

Valné zhromaždenie

 

 1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia a je tvorené všetkými členmi združenia,

 

2. Valné zhromaždenie:

a) schvaľuje zmeny a doplnky stanov združenia

b) volí a odvoláva členov predsedníctva,

c) volí a odvoláva členov revíznej komisie

d) schvaľuje plán činnosti, rozpočet a výročnú správu o hospodárení,

e) rozhoduje o ďalších zásadných otázkach týkajúcich sa združenia

f) rozhoduje o zrušení združenia

 

 1. Zasadnutie valného zhromaždenia zvoláva predsedníctvo podľa potreby, najmenej jedenkrát do roka.

 

 1. Predsedníctvo zvolá valné zhromaždenie, ak o to požiada najmenej 20% členov

združenia. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Uznesenie valného zhromaždenia je zásadne verejné a je platné, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov. Hlasovanie valného zhromaždenia o personálnych otázkach môže byť tajné.

 

 

 

 

Predsedníctvo združenia

 

 

 1. Predsedníctvo združenia je výkonným orgánom združenia, za svoju činnosť je zodpovedné valnému zhromaždeniu. Riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia.

 

2. Predsedníctvo má 3 členov : predseda, podpredseda, tajomník, ktorých funkčné

obdobie je 3 roky. Schádza sa najmenej dvakrát ročne, inak vždy, keď je zvolané oprávnenou osobou. Rokovania zvoláva a riadi predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda.

Predsedníctvo je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov.

Rozhoduje uznesením, ktoré prijíma nadpolovičná väčšina prítomných členov, v prípade

rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu a ak nie je prítomný predseda, hlas podpredsedu.

 

3. Predsedníctvo najmä:

a) volí spomedzi svojich členov predsedu a podpredsedu a odvoláva ich

b) zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania valného zhromaždenia

c) vypracováva plán činnosti združenia, správu o činnosti, návrh rozpočtu a správu

o hospodárení združenia

d) rozhoduje o prijatí a vylúčení člena združenia

e) rozhoduje o zrušení združenia v prípade, ak sa valné zhromaždenie nezíde do troch

mesiacov, aby rozhodlo o zrušení združenia

f) ustanovuje likvidátora v prípade likvidácie združenia

 

 

 

Štatutárny orgán

 

1. Štatutárnym orgánom združenia je predseda, ktorého v prípade neprítomnosti zastupuje ním

poverený člen predsedníctva. Je volený na dobu 3 rokov.

 

2. Predseda zvoláva a riadi zasadnutia predsedníctva.

 

 

 

Zánik združenia

 

1. Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením, alebo zlúčením s iným združením.

O zániku rozhoduje valné zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou hlasov.

 

2. Ak zaniká združenie rozpustením, predsedníctvo ustanoví likvidátora.

 

3. Pri likvidácii združenia sa najprv uhradia všetky pohľadávky združenia. Majetok sa v prípade likvidácie rozdelí medzi zakladateľov združenia, ak predsedníctvo nerozhodne inak.